Fragata Sarmiento - Puerto Madero
Photo by me.

Fragata Sarmiento - Puerto Madero

Photo by me.

manatopia.org